Obchodné právo pre firmy

Advokátska kancelária Olšavský Legal zabezpečuje pre svojich klientov kompletnú právnu agendu v oblasti obchodného práva.

Zabezpečujeme

 • Zastupovanie v obchodno-právnych sporoch a právne poradenstvo.
 • Správa a riešenie komplexnej právnej agendy obchodnej spoločnosti, obchodno-právne poradenstvo a zastupovanie pre právnické a fyzické osoby.
 • Zakladanie s. r. o. a iných obchodných spoločností (verejnej obchodnej spoločnosti – v. o. s., komanditnej spoločnosti – k. s., akciovej spoločnosti – a. s., družstva a obchodných spoločností podľa práva EÚ).
 • Zmeny v zapísaných údajoch o obchodných spoločnostiach v Obchodnom registri (napr.: zmeny obchodného mena, zmena sídla, zmena štatutárneho orgánu, zmeny spoločníkov, zmeny a doplnenie predmetov podnikania, prevody obchodných podielov, zmeny právnej formy a iné) podľa obchodného práva.
 • Zrušenie, zlúčenie, rozdelenie a likvidácia obchodných spoločností a družstva.
 • Vymáhanie pohľadávok (predžalobné výzvy, žaloby, zastupovanie, poradenstvo).
 • Vypracovanie a pripomienkovanie obchodných zmlúv a odborné konzultácie k obsahu zmlúv. 
 • Vypracovanie právnych analýz.
 • Ochrana obchodného mena a obchodného tajomstva (žaloby o zdržanie sa konania, o odstránenie závadného stavu, vydanie bezdôvodného obohatenia, náhrady škody, zastupovanie, poradenstvo) podľa Obchodného zákonníka.
 • Zastupovanie advokátom v konaní o nekalej súťaži.
 • Zastupovanie advokátom v exekučnom konaní.
 • Zastupovanie advokátom v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní.

 

Advokátska kancelária, Hlavná 119, Košice

Kontaktovať advokáta