Občianske právo – nehnuteľností, rodinné právo

Advokátska kancelária Olšavský Legal poskytuje široký okruh právnych služieb v oblasti Občianskeho a rodinného práva.

Zabezpečujeme

 • Vymáhanie pohľadávok (žaloby, zastupovanie, poradenstvo).
 • Zastupovanie fyzických osôb a právnických osôb advokátom, v mimosúdnych jednaniach i súdnych sporoch.
 • Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (vypracovanie dohôd,  konzultácie, zrušenie spoluvlastníctva, vyrovnanie spoluvlastníctva, zastupovanie v súdnom konaní) podľa Občianskeho zákonníka.
 • Zrušenie a vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (konzultácie , vypracovanie dohôd, zrušenie spoluvlastníctva, vyrovnanie spoluvlastníctva, zastupovanie v súdnom konaní).
 • Prevody vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam a hnuteľným veciam (kúpne zmluvy, darovacie, zámenné a iné), vzory kúpno-predajných zmlúv a iné vzory zmlúv, zastupovanie v katastrálnom konaní, vypracovanie zmlúv podľa Občianskeho zákonníka.
 • Autorizácia zmluvy advokátom – autorizujeme zmluvy o prevodoch nehnuteľností (kúpna, darovacia, zámenná, o vyrovnaní spoluvlastníctva).
 • Zabezpečenie záväzkov – záložné zmluvy, ručenie, zabezpečovací prevod práva a iné podľa občianskeho práva.
 • Neplatnosť právnych úkonov (jednostranných (napr. neplatnosť výpovede, závetu, vydedenia), dvojstranných (zmluva, dohoda)).
 • Zodpovednosť za škodu a bezdôvodné obohatenie (žaloby, zastupovanie) podľa občianskeho práva.
 • Vypracovanie zmlúv podľa Občianskeho zákonníka (zmluvy o budúcej zmluve, kúpne, darovacie, zámenné, o dielo, o pôžičke, o výpožičke, nájomné, príkazné, o preprave, sprostredkovateľské a iné).
 • Odporovanie právnym úkonom podľa Občianskeho zákonníka.
 • Susedské spory (pozemky, nehnuteľnosti, hnuteľné veci a iné).
 • Ochrana vlastníckeho práva (žaloby, zastupovanie v konaní) podľa občianskeho práva.
 • Vydržanie nehnuteľnosti, hnuteľných vecí (žaloby, zastupovanie).
 • Dedenie (poradenstvo, žaloby, zastupovanie v dedičskom konaní).
 • Ochrana osobnosti (žaloby o upustenie od neoprávnených zásahov, odstránenie následkov, o náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch).
 • Postúpenie pohľadávok, prevzatie dlhu, pristúpenie k záväzku, odkupovanie pohľadávok podľa občianskeho práva.
 • Zastupovanie advokátom v exekučnom konaní.
 • Zastupovanie v konaní o náhradu škody spôsobenej orgánom štátnej správy podľa zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci.
 • Príprava návrhu na rozvod manželstva a zastupovanie v súdnom konaní o rozvod manželstva a úpravu rodičovských práv a povinností.

 

Advokátska kancelária, Hlavná 119, Košice

Kontaktovať advokáta