Pracovné právo pre zamestnávateľov aj zamestnancov

Advokátska kancelária Olšavský Legal poskytuje svojim klientom komplexné právne poradenstvo v oblasti pracovného práva. 

Zabezpečujeme

  • Poskytovanie komplexného právneho poradenstva pre zamestnávateľov a zamestnancov v pracovnoprávnych veciach a zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch.
  • Príprava pracovných zmlúv, kolektívnych zmlúv, dodatkov k pracovným zmluvám, vypracovanie pracovných poriadkov a iných interných pracovnoprávnych predpisov zamestnávateľa.
  • Návrh vnútorných pracovno-právnych predpisov (pracovný poriadok, smernice z oblasti bezpečnosti práce a iné) pre zamestnávateľov.
  • Zastupovanie klientov advokátom, v oblasti pracovného práva pred súdmi a inými štátnymi orgánmi.
  • Prechod pracovnoprávnych vzťahov na právneho nástupcu zamestnávateľa.

 

Advokátska kancelária, Hlavná 119, Košice

Kontaktovať advokáta