Register partnerov verejného sektora

Obchodujete s verejným sektorom alebo ste subdodávateľom takéhoto subjektu? Čerpáte dotácie, resp. finančné prostriedky z verejného sektora? Kupujete majetok, či práva (napr. užívacie titulom nájmu) alebo pohľadávky od mesta, obce, štátu, resp. od subjektu napojeného na verejné zdroje? A to všetko s hodnotou nad 100 000 eur? Ak áno, tak je potrebné aby ste Vašu firmu zapísali do registra partnerov verejného sektora.

Podstatou tohto registra je identifikácia tzv. konečného užívateľa výhod, teda osôb, „ktoré stoja“ za firmami obchodujúcimi s verejným sektorom . Za toto „odhalenie“ znáša zodpovednosť nielen samotný účastník obchodu s verejným sektorom (partner verejného sektora), ale aj jeho štatutárny orgán a oprávnená osoba (advokát), ktorá uskutočňuje zápis do registra. V zmysle zákona sa všetci partneri verejného sektora musia zapísať do RPVS.   


Kto je partnerom verejného sektora?

 • Dodávateľ a subdodávateľ vo verejnom obstarávaní
 • Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti
 • Ten, kto získava peniaze z rozpočtov, eurofondy, investičné stimuly alebo peniaze od vybraných právnických osôb a s nimi prepojených osôb, 
 • Ten kto prijíma majetok, majetkové práva alebo práva od „verejného sektora“ alebo zdravotnej poisťovne (napr. kúpa nehnuteľnosti od obce)
 • Ten, kto nadobúda pohľadávku voči „verejnému sektoru“ 
 • Ten, kto získava peniaze od zdravotnej poisťovne
 • Ten, kto získava peniaze od PPA v segmente poľnohospodárstva
 • Zdravotná poisťovňa
 • Držiteľ banského či geologického oprávnenia
 • Držiteľ oprávnenia na podnikanie v energetike
 • Veriteľ v konkurznom konaní, ak má pohľadávku nad 1 mil. eur a chce sa vyhnúť režimu spriazneného veriteľa
 • Správca výberu mýta a úhrady diaľničnej známky


Sankcie v prípade nesplnenia povinnosti zápisu do registra resp. v prípade uvedenia nepravdivých údajov

 • Odstúpenie od zmluvy a neplnenie zo strany štátu.
 • Pokuta PVS vo výške získaného hospodárskeho prospechu. Ak ho nie je možné určiť registrujúci orgán uloží pokutu 10 000 eur až 1 000 000 eur.
 • Pokuta vo výške do 100 000 eur pre každého štatutára. Za uhradenie tejto pokuty ručí naša advokátska kancelária.
 • Udelenie pokuty = výmaz štatutára zo všetkých spoločností a zákaz vykonávania tejto funkcie na 3 roky.
 • Trestnoprávna zodpovednosť PVS, štatutára a oprávnenej osoby.

 

Povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do Obchodného registra

Všetky slovenské firmy, ktoré neemitujú cenné papiere prijaté na obchodovanie na burze (t. j. absolútna väčšina spoločností zapísaných v obchodnom registri), budú od 1. 11. 2018 povinné zapísať do neverejnej časti obchodného registra meno, priezvisko, rodné číslo (alebo dátum narodenia), adresu trvalého či iného pobytu a ďalšie údaje o tzv. konečnom užívateľovi výhod.


Kto je konečný užívateľ výhod?

 • Fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní
 • Fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo z inej činnosti fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby
 • Fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov
 • Fyzická osoba, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku

 Pokiaľ konečný užívateľ výhod nebude do obchodného registra zapísaný včas, firme hrozí uloženie pokuty až do výšky 3 310 EUR.


Prečo využiť pri zápise do RPVS a OR služby našej kancelárie?

 • Zápisy do Registra partnerov verejného sektora a povinnosti oprávnenej osoby sme začali vykonávať ako jedni z prvých na Slovensku.
 • Máme bohaté skúsenosti s vypracovaním potrebnej dokumentácie a identifikáciou konečného užívateľa výhod. 
 • V rámci výkonu povinností oprávnenej osoby sme do RPVS zapisovali domáce i zahraničné spoločnosti, hedge-fondy a cirkevné spoločnosti.